• All
 • Ahlak
 • Düşüşün Etkisi
 • Felsefe
 • Hristiyan Ahlakı
 • Hristiyanlık
 • Hristiyanlık Tarihi
 • İnanç Savunması
 • Kilise Babaları
 • Kilise Öğretisi (Eklesioloji)
 • Kilise Tarihi
 • Kilise'nin Misyonu- Öğrenci Yetiştime- Kilise Kurma
 • Kötülük Problemi
 • Kurtuluş Öğretisi (Soterioloji)
 • Kutsal Kitap Tarihi
 • Kutsal Ruh Öğretisi (Pneumatoloji)
 • Mesih Öğretisi (Hristoloji)
 • Ruhsal Savaş
 • Tanrı Sözü Öğretisi
 • Tarih
 • Üçlü Birlik

İsa’nın Beden Alışı Hakkında 10 Temel Gerçek

  Tanrı insan oldu. Dünyada çocuklarını yetiştirmek ve yeniden doğmalarını sağlamak için aramıza geldi. Bu muhteşem gerçeği düşünürken İsa’nın beden alışı üzerine 10 temel gerçeğe yer vereceğiz: 1. Enkarnasyonun (beden alma) kişisi veya öznesi, ebedi Oğul’dur. Yuhanna 1:14: ‘‘Söz insan oldu’’ der. Yani beden alan, ebedi Oğul’dur. Baba ve Ruh’la sonsuz ilişki içinde olan Oğul,…

İnsanlar Kanonik Olmayan Kitaplara Neden Bu Kadar İlgili?

  Yaklaşık bir ay önce Oxyrhynchus papirüsü[1] hakkında bir makale yayınlandı. Elyazması bazı nedenlerden dolayı oldukça önemli. Çünkü Matta ve Luka bölümlerinden referans içerdiği gibi Tomas İncili’ne de atıfta bulunmaktadır. Aslında kanonik olmayan kitaplara karşı kültürel bir ilgi söz konusu. Kutsal Kitap üzerine bir makale yazıldığında birkaç soru yöneltilebilir, ancak kanonik olmayan kitaplar ve bunların…

İsa’nın Bakireden Doğması Neden Önemlidir?

  İsa’nın doğumu hakkında açıklamalarda bulunan Matta 1. bölüm ile Luka 1-2. bölümlerinin mesajı açıktır: İsa’nın doğumu sıradan değildi. İsa, sıradan bir çocuk değildi ve Meryem doğal yollardan gebe kalmadı. Meryem bakireydi, gebe kalmadan önce cinsel ilişkide bulunmamıştı. Rahminde oluşan Kutsal Ruh’tandı (Mat. 1:20; Luk. 1:35). Bakirenin gebe kalması doktrine bazı kişiler şüpheyle yaklaşmaktadır. Bu…

Mısırlı Antonius ile Manastır Hayatının Başlaması

  Üçüncü yüzyılın sonlarına doğru, kilise Roma İmparatorluğu’nda önem kazanmıştı. Bazı bölgelerde Hristiyanlar çoğunluktaydı ve yönetimde söz sahibiydi. İnsanlar kiliseye akın akın gelmeye devam ederken, ahlaki değerler önemini kaybetmeye başladı. Tanrı ile derin ilişki yaşamak isteyenler inzivaya çekilerek, kendilerini inkar etti. Tüm bu yaşananlar manastır hayatının başlamasına neden oldu. M.S 300’lü yıllarda Mısır’da yaşayan Antonius,…

Plinius’un İmparator Trajan’a Mektubu

  M.S 111-113 yılları arasında Küçük Asya’nın kuzeyinde yer alan Bitinya’nın valisi olan Plinius, Hristiyanlarla ilk kez karşılaştı. Ancak Hristiyanlara nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu. Bu yüzde İmparator Trajan’a mektup yazarak kendisine yol göstermesini istedi. Yazıda Trajan’ın kısa ve özlü cevabı yer almaktadır. Yazı, Roma İmparatorluğu’nun kiliseye karşı tutumunu ve politikasını gösteren en eski kaynaktır. Ayrıca…

Augustine’in Sevgi Vaazı

  354-430 yılları arasında yaşayan Augustine, Kilise tarihinin önemli teologlarından biridir. Batı Kilisesi’nin kurtuluş, kilise, vaftiz, günah, Üçlü Birlik, Hristiyan devlet yönetimi ve cinsellik dahil olmak üzere birçok konuda görüşlerini şekillendirdi. Tertullian gibi Kuzey Afrikalı olan Augustine, 391 yılından itibaren Hippo Piskoposu olarak hizmet etti. Piskopos olarak iki önemli konuda teolojik mücadele verdi. İyi yaşam…

Papa Gregorius ve İngiltere Kilisesi’nin Tarihi

  Gregorius (540-604) papa olan ilk keşiştir. Yönetici sınıfın içinde doğdu, ancak keşiş olmak uğruna sahip olduğu her şeyden vazgeçti. Papalık hizmeti sürecinde kıtlık, veba ve istilalarla mücadele eden halka yardım etti. Güney İngiltere’nin değişiminde etkin rol oynadı. Britanya’nın bu bölgesi Pagan kökenli Anglo-Saksonlar tarafından fethedilmişti. Kent kralı Ethelbert, Hristiyan bir prensesle evlenince, Müjde’yi kabul…

Kilisenin Doğasına İlişkin 5 Görüş

  Kilisenin işlevlerini ve hizmetlerini belirlemeden önce doğasını açıklamak daha doğru bir yaklaşımdır. Bu makalede kilisenin doğasına ilişkin beş görüşe yer verilecektir. Birinci Görüş: Kilise, Üçlü Birlikçi Bir Topluluktur Elbette kilisede Üçlü Birlik (Teslis) inancı hakimdir. Fred Sanders’ın dediği gibi, ‘‘Müjde, Üçlü Birliktir, Üçlü Birlik, Müjde’dir. Kurtuluş, Üçlü Birlik’ten gelir, Üçlü Birlik aracılığıyla gerçekleşir ve…

Erken Kilise Döneminde Kadınların Durumu

  Erken kilise döneminin günlük yaşamı ve edebiyatında kadınların öne çıkması şaşırtıcı bir gerçektir. Naasenler, öğretilerini Marianne adında bir kadın aracılığıyla İsa’nın kardeşi Yakup’tan aldıklarını iddia etmiştir. Epiphanius, Nikolas yanlılarının Nuh’un eşi olarak düşündükleri Noria adında bir kadına atfettikleri bir eseri olduğunu söylemiştir. Apokrif literatürde sadece Pavlus ve Tekla’nın değil, aynı zamanda Philip’in kız kardeşi…

Balık Tutmayan Balıkçı Benzetmesi

  Yazıda ele alınan benzetme, müjdelemeye duyulan ihtiyacı vurgularken, insanların tam olarak Müjde’yi duyurma arzusuyla ilişkili konular üzerine çeşitli ortamlarda kullanılabilir. Benzetme şöyle devam eder: Kendilerini balıkçı olan tanıtan bir grup vardı. Bütün sular çok sayıda balıkla doluydu. Bütün bölge, balık dolu dereler ve göllerle çevriliydi. Ancak balıklar açtı. Zaman geçtikçe bu balıkçılar toplantılarda bir…

Bir Kilise Antlaşma Örneği

  Kilise Antlaşma Örneği – 1 İlahi Lütuf tarafından, tövbeye ve Rab İsa Mesih’e iman edip O’na teslim olmaya getirilmiş olarak ve iman ikrarımız üzerine Baba, Oğul, ve Kutsal Ruh adına vaftiz edilmiş olarak, şimdi O’nun yüce yardımına bel bağlıyor ve ciddiyet ve sevinçle birbirimizle olan antlaşmamızı yeniliyoruz. Esenlik bağı içinde Ruh’un birliği için çalışacağız ve…

Refah Müjdesi Hakkında Bilmemiz Gerekenler

  Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde kiliseye gidenler arasında refah müjdesi inancı yaygın bir şekilde görülmektedir. LifeWay Research Genel Müdürü Scott McConnell, ‘‘Son beş yılda, kiliseye gidenler arasında refah müjdesi öğretileri yaygınlaşıyor’’ dedi. Elbette tüm iyi nimetler Tanrı’dan gelir, ancak bunun için bir şeyler yapmamız gerektiği fikri yanlıştır. Refah müjdesi hakkında…

Mısır’dan Çıkan İsraillilerin Sayısı

  Kutsal Kitap’ta Mısır’dan Çıkış olayı ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Bununla birlikte tarihsel gerekçelerle bu olaya sık sık itiraz edilmektedir. Mısır’dan Çıkış 12:37-38 şöyle der: ‘‘İsrailliler kadın ve çocukların dışında altı yüz bin kadar erkekle yaya olarak Ramses’ten Sukkot’a doğru yola çıktılar. Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve…

Vahiy’de Bahsedilen 144.000 Kişi Kimdir ?

  Vahiy kitabının geri kalanında olduğu gibi, 7. bölümde yer alan 144.000 kişinin kimliği üzerine çeşitli görüşler mevcut. Peki bu kişiler kimdir ve önemi nedir? Mühürlenmiş olanlar Bir önceki bölüm (Va. 6:12-17) şu soruyla sona ermektedir: Tanrı’nın ve Kuzu’nun gazabına kim dayanabilir? Yuhanna, bu soruyu yanıtlamaktadır. Öncelikle dünyanın ‘dört bucağı’, dünyanın düz olduğunu öğretmek için…

“Emperyalist” Misyonerlik?

  Onlarca yıllardan beri Batılı misyonerler, seküler antropolog ve tarihçilerin misyonerlerin Hıristiyanlık inancını yaymaya çalıştıkları kültürlerin “altını oydukları”na dair eleştirilerine maruz kalmışlardır. Misyonerlerin girişimleri pek çok durumda yalnızca yeni toprakları ilhak etmeye, yeni ekonomik pazarları bulmaya ve “ilkel” halklara “medeniyet” getirmeye yönelik “seküler” emperyalistlerin faaliyetleriyle keşiştikleri için, misyonerlerin bu “emperyalist” motivasyonları paylaştıklarını sanmak belki doğaldır.…

Musa’nın Yasası’nın Yeni Antlaşma’da Yerine Gelmesi

  Kilisenin başladığı dönemden günümüze kadar Eski ile Yeni Antlaşma arasındaki ilişki Hristiyan öğretilerinde gergin bir iklimde ele alınagelmiştir. Bu iklimin geniş bir yorum yelpazesi vardır. Belirli kesimler, Eski Antlaşma’daki yasaların tüm Hristiyanlar için bir şekilde geçerli olduğunu iddia eder. Öbür uçta ise bazı günümüz vaizlerinin, “Hristiyanların imanlarını Eski Antlaşma’dan çözmeleri gerekiyor”[1] savı yer alır. Yeni…

“Yaptıklarına Göre Yargılanmak” mı? “İmanla Kurtulmak” mı? Yoksa Her İkisi mi?

  Kişi eylemleriyle kurtulur” ilahiyatıyla eğitilmiş herhangi bir insan Müjde’yi ilk kez duyduğunda “lütufla kurtulmak” kavramını anlamakta güçlük çeker. Kişi Mesih’e iman ettikten sonra bile bu güçlükler sürer. Yeni imanlı, yalnızca imanı sayesinde lütufla kurtulduğunu zaman içinde yavaş yavaş anlamaya başlar. Derken bir gün Yeni Antlaşma’da, “Her biri, yaptıklarına göre yargılanacak” ayetini okur. Geçmişte kalan…

Türkiye’nin Hristiyan Kutsalları

  Bu gerçekten de pek harika ve yararlı bir kitap. Sıradan okuyucu için yazılmış ve çok iyi şekilde düzenlenmiş ve birçok renkli fotoğraf içeriyor. Kilisenin kuruluş tarihinden (İ.S. 30) Osmanlılar’ın 1453’te İstanbul’u fethedişine kadarki zaman dahilinde geniş konu başlıklarını kapsıyor. Yazar Andrew Jackson gerçek bir Türk aşığı. Türkiye’de 25 yıldan fazla ders vermiş ve seyahat…

Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (3. Bölüm)

  Nihayet bu yazı dizisinin son kısmına gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle ilk yazıda belirttiğim noktayı yeniden vurgulamak isterim. Enis Doko çalışmalarını severek takip ettiğim ve hem entelektüel bilgisine saygı duyduğum hem de karşısındaki kişiye yönelik beyefendi yaklaşımını çok takdir ettiğim kıymetli bir akademisyendir. Bu yazı dizisi boyunca onun Üçlübirlik öğretisi ile ilgili yayınladığı videosundaki açıklamalarına dair…

Yıldızbilimciler Kimdir?

  Yeni Antlaşma’da bebek İsa için armağanlar sunan Yıldızbilimciler’dan daha gizemli bir karakter olmadığını söyleyebiliriz. Peki Yıldızbilimciler kimdi ve nereliydi? Matta 2:1-2 şöyle der: İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: ‘‘Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.’’ İncil’deki…

Tanrı’ya İnanıyor musun? Sahi mi? İnanmanın Sebepleri Nedir?

  İnsanlar her Türk’ün Allah’a inandığını varsayar. Oysa kimileri için ateizm veya agnostisizm, Allah’a inanmaktan daha gerçekçidir. Bu insanlar belki inançlarını açıklamaktan korkarlar ve bazen Türkiye’de daha geçerli olan inancın arkasında gizlerler. Bazıları ise Allah’a inandıklarını ileri sürerler ama Allah yokmuş gibi yaşarlar. Pratikte ateistlik, hem Türkiye’de hem de dünyada ciddi bir sorundur. Hristiyanlar inançlarını…

Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (2. Bölüm)

  Bu değerlendirme yazı dizisinin ilkinde, sevgili Enis Doko’nun mantıksal Üçlübirlik problemi konusundaki düşüncelerini çok kısa bir şekilde değerlendirmiştim. Bu yazıda ise, Enis Hocanın Üçlübirlik Tanrı öğretisine Hz. İbrahim üzerinden yaptığı teolojik itirazı kısaca değerlendirmeye çalışacağım. Fakat bundan önce bir iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Enis Doko videonun devamında mantıksal probleme ilişkin şöyle bir ifade…

Gerçek Rab ve Tanrı’ya Hizmet Etmek

  Roma dünyası oldukça kanlıydı. Bağışlamaya yer yoktu. İki yüzyıl süren yayılma politikası ve iç çekişmelerin ardından, ünlü Pax Romana (Roma Barışı) sağlandı. Dördüncü yüzyılda Konstantin zamanında, gelişmiş askeri silahlar imparatorluğun ideallerini büyük ölçüde aştı. Yarım milyon askere sahip oldular. Roma’nın ilk imparatoru, M.Ö. 40’lı yıllardaki iç savaşın ardından iktidara geldi. Augustus unvanını benimseyen Octavius,…

Siyaset; Kutsal Kitap’ın Bakış Açısıyla

  Her bir imanlı iki “krallığın” vatandaşıdır. Kendisi hem “göğün vatandaşı”dır (Flp. 3:20) hem de bir ülkenin vatandaşıdır. İmanlının her iki “krallık”ta ayrıcalıkları ve yükümlülükleri vardır. Özellikle insan, kurtuluş, günah teolojisi ve gelecekte olacaklarla ilgili teoloji dahil, teolojinin her öğretisi imanlının hükümetin rolüyle ilgili düşüncesi ve imanlının politikaya katılımı hakkında Kutsal Kitap’a dayalı bir görüş…

Enis Doko, Üçlübirlik Problemi ve Hristiyan Teizminin Eleştirisi Üzerine (1. Bölüm)

  Günümüzde Hristiyanlığa yapılan eleştirilerin önemli bir kısmını Üçlübirlik ve Enkarnasyon öğretilerine yapılan eleştiriler oluşturmaktadır. Dolayısıyla geçtiğimiz aylarda kıymetli bir felsefeci olan Enis Doko’nun yayınlamaya başladığı “Neden Hristiyan Değilim”[1] adlı video serisinde de bu öğretilerin eleştirildiğini görmek benim için pek şaşırtıcı olmadı. Sevgili Enis Doko’nun, çalışmalarını ve paylaşımlarını severek takip eden bir kişi olarak yayınladığı iki…

Doğal Afetler ve Kötülük Problemi

  Depremler, kasırgalar, tsunamiler, salgınlar… Doğal afetler insan hayatında derin izler bırakır, tıpkı günümüzde koronavirüs salgınında gördüğümüz gibi… Doğal afetler aynı zamanda ‘neden’ sorusuna yol açmaktadır. Neden dünyada bu kadar acı ve kötülük var? Ölümlere, sakatlıklara, psikolojik yaralara neden olan böylesi felaketlerin sorumlusu kim? İyi, sevgi dolu ve her şeye kadir bir Tanrı böylesi devasa doğa olaylarının…

Ahlak Bilimi

  Jim Glass 2001-2003 yılları arasında A.B.D. hava kuvvetlerinin Ankara’da Protestan askeri pastör olarak görev yaptı. Fort Worth, Texas’taki Güneybatı Baptist İlahiyat Fakültesi’nde doktorasını yaptıktan sonra orduya dönmeden önce hem Alabama eyaletindeki iki üniversitede ilahiyat ve felsefe dersleri veriyor hem de bir yerel bir toplulukta pastör olarak hizmet etti. Demirperde’nin çöküşü ve Soğuk Savaş’ın sona…

1850 İmparatorluk Protestan İmtiyazı

  Daha önce, 1847’de, Protestanlarla ilgili çıkan bir ferman Protestan topluluğuna ayrı bir millet olma hakkını vermişti. Ancak ferman Sultan tarafından değil, başvezir tarafından yayımlandı; bu nedenle yürürlükten kaldırılabilirdi. Aşağıda 1850’de Sultan Abdülmecit tarafından verilen ferman bulunmaktadır. Fermanla, Protestanlara sivil toplum olarak örgütlenme hakkı verilmiştir. Başkentimizde Zaptiye Müşiri Vezir Muhammed Paşa, yüce Müşir ve görkemli…

Enkarnasyon Öğretisi, Mantıksal Problem ve Bir Çözüm Önerisi

  Sultan IV. Murad en meşhur sultanlarımızdandır. Cesaretiyle ve yönetimdeki becerisiyle olduğu kadar, tebdil-i kıyafet yani kıyafet değiştirerek tanınmaz bir kişiliğe bürünüp şehri teftiş etmesiyle de meşhurdur. Bu gezilerden birinde, veziri ve celladı ile kıyafet değiştirip Üsküdar’dan karşıya geçmek için bir sandal kiralar. Biraz açıldıktan sonra, sandalcı testisini çıkarıp içki içmeye başlar. Padişah, kokusundan anlar.…

Eski Antlaşma Bizi Mesih’e Nasıl Götürür?

  Eski Antlaşma için kullanılan ‘ahit’ terimi Latince’de ‘antlaşma’ anlamına gelir. Kutsal Kitap, Yeni Antlaşma ve Eski Antlaşma olarak 2 bölümden oluşur. Bu tanımlar ve terimler Yeni Antlaşma’dan alınmıştır (İbr. 8:13). Eski Antlaşma’da sunulan hikaye, bireysel gerçekliğin bir örneği değildir. Daha ziyade, bireysel gerçekler hikâyenin bir özeti gibidir. Herkesin bir dünya görüşü vardır. Her dünya…

Garner’ın Hristiyanlığa Karşı Tarihsel Argümanının Kısa Analizi

  Diriliş argümanı, ölümünün ardından İsa’ya ne olduğunu açıklamaya çalışan hipotezler arasında “Tanrı Nasıralı İsa’yı ölümden diriltti” açıklamasının tarihsel anlatı içerisinde en iyi açıklama olduğunu ileri süren bir argümandır ve en iyi açıklamaya çıkarım şeklinde adlandırılan argüman yapısını kullanır. Bu yazıda çok kısaca Jonathan David Garner’ın “Hristiyanlığa Karşı Tarihsel Argüman” adlı kısa yazısını değerlendireceğim. Öncelikle en iyi…

İlahi Gizlilik Problemi

  Tanrı neden kendini daha açık bir şekilde göstermiyor? Neden bazen sanki gizli kalıyor gibi görünüyor? Bazı insanlar için bu, ‘İlahi Gizlilik Problemi’ olarak adlandırılıp Tanrı inancına karşı sunulan bir itiraz olarak kullanılır. 1993 yılında filozof J.L. Schellenberg, Divine Hiddenness and Human Reason[1] adlı kitabında bu meseleyi felsefi bir argüman olarak ortaya koydu. Schellenberg’in argümanı şöyle özetlenebilir: Bazı insanlar…

Üçlübirlik İnancı Tutarsız mı?

  Bu yazının amacı Hristiyan inancındaki Üçlübirlik doktrininin tutarsızlığına dair Jefrey Jay Lowder’ın ileri sürdüğü argümanının[1] bir eleştirisini sunarak Üçlübirlik doktrinin tutarsız olmadığını göstermektir. Ayrıntılı bir Üçlübirlik doktrini analizi ise bu yazının amacı kapsamında olmayacaktır. Üçlübirlik öğretisinin mantıksız olduğunu öne süren itiraz ya da sorularda, genelde bu öğretinin çelişkili olduğu ya da ne anlama geldiğinin anlaşılmadığı…

Ateizm Yardım Edebilir mi?

  Dünya görüşünüz, korona virüsü salgını ve depremler ya da tsunamiler gibi felaketlere nasıl reaksiyon göstereceğiniz konusunda bir farklılık yaratacaktır. Örneğin birçok teist, Mezmur 46’daki sözler üzerinden Tanrı’ya olan inançlarını tasdik ederek Yeni Zelanda’daki deprem felaketine yanıt vermişlerdir. Mezmur 46 şöyle der: ”Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür, Sıkıntıda hep yardıma hazırdır. Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst…

Tanrı’nın Varlığı’na Dair Ontolojik Argüman

  1. Tanrı’nın Yüceliği İbrahim-i inançların Tanrı anlayışı şudur: O mükemmeldir –yani her şeye kadir, her şeyi bilen, tümüyle iyi, evrenin yaratıcısı, kendiliğinden var olan ve kendisini yalnızca çok yüce değil, fakat var olan veya var olabilecek en yüce varlık yapan diğer niteliklerin sahibidir. Teist olmayanlar “bu niteliklerin hepsi iyi ve güzel” derler, “ama tüm bunlar varlığını…

Yuhanna’da İsa’ya Atfedilen ‘Söz’ Ne Demektir?

  İnsanlık tarihindeki büyük fikirlere bakıldığında veya filozofların sözleri incelendiğinde Yuhanna’daki ‘Söz’ kelimesinden daha etkileyici bir ifade bulunamaz. Yuhanna, ‘Başlangıçta’ (Yu.1:1) ifadesiyle Müjde’sini Yaratılış 1’deki yaratılış hikayesiyle derinleştirir. Tanrı’nın yüce ve sözle ifade edilemez gerçekliği Yuhanna 1:1-5’de kendini gösterir. Yuhanna, Söz’ü, aracılığıyla dünyanın yaratıldığı, kendisinde yaşam barındıran ve sönmeyen ışık olan Tanrı olarak ilan eder.…

İsa’ya Atıfta Bulunan On Tarihi Referans

  Nasıralı İsa’nın tarihteki yerini araştırmaya başlarken, ‘O gerçekten var mıydı?’ sorusunu yöneltebiliriz. İsa’nın gerçekten birinci yüzyılın başlarında yaşadığını gösteren çok sayıda kanıt bulunmaktadır. Yeni Antlaşma’nın İsa’ya dair en güvenilir kanıt olduğuna inanılsa da, makale sürecinde İncil dışı referanslara odaklanılacaktır. Bunun için bazı kriterler esas alındı: Öncelikle kaynaklar birinci ya da ikinci yüzyıla ait olmalı.…

İnsanın Günahı

    Romalılar 1:18-32’yi okuyunuz. İnsanın Günahı ve Tanrı’nın Gazabı Tanrı’nın Müjdesi’nin Rab İsa Mesih’i merkez aldığını ve “aklanma” konusunu bütünüyle ele aldığını (a.17) gördük. Diğer bir deyişle, insanın Tanrı’yla nasıl barışabileceği hakkındadır. Ancak insanın doğal haliyle Tanrı’yla doğru bir ilişki içinde olmadığını anlamadığımız takdirde, böyle bir bildiri anlamsız görünecektir. Bu bölümde, Pavlus insanın günahının…

İlk ve Son Adem

  Şimdiki günlerde, Adem’in gerçek, tarihsel bir kişi olduğunu inkar eden çok insan vardır. Önümüzdeki parçada, Pavlus’un bütün tartışması, Adem ve İsa’nın aynı anlamla tarihsel kişiler olduklarına dayanıyor. Pavlus ikisi arasında benzerlikler ve ayrılıklar gösteriyor. Mesih gerçek bir insan, ama Adem gerçek bir insan olmasaydı bunu yapamazdı. Adem’in var olması, Mesih’in var olması kadar, tartışma…

Çünkü Onların Kayası Bizim Kayamız Gibi Değil: Diğer Dinlerin Yıkıcı Tamamlanışı Olarak Müjde

  Fides quaerens intellectum (anlayışa götüren iman) perspektifinden bakıldığında Hristiyan olmayan dinler nasıl görünür?1 Bu kulağa kaba ve biraz da çocukça gelebilecek soru, ‘dinler teolojisi’ alanına ait bir mesele, hatta belki de esas meseledir. Son yirmi yılda kurtuluş teolojisiyle ilgili konulara odaklanan müjdesel çalışmalar da bu konuyla ilgilendi ve ben de bu tartışmalara katkıda bulunanlardan…

Kral Yarovam’ın Yaşamı

  Yarovam, İsrail’in kuzeyindeki Omri Hanedanlığı’nın son kralıydı. M.Ö 852-841 yılları arasında hüküm sürdü.[1] Ahav’ın soyu ortadan kaldırıldığında imparatorluk kısa süre içinde sona erdi (2. Kr. 9:7). Kutsal Kitap okuyucuları, hem Yahuda’da hem de İsrail’de yaklaşık aynı dönemde iki kralın hüküm sürmesi nedeniyle kafa karışıklığı yaşayabilir.  Bu konuda Edwin Thiele’nin Yarovam’ı İsrail Kralı’na ve Yoram’ı…

Yaratılış 6’daki İlahi Varlıklar Kimdir?

  Yaratılış 6:1–4’ün yorumu zor ve tartışmalıdır. Tartışmalar, ilahi varlıklar (Tanrı’nın oğulları) ifadesinin yorumlanmasına odaklanıyor. Önemli olan soru, ifadenin insanlara mı yoksa ruhsal varlıklara mı atıfta bulunduğuyla ilgilidir. Yeryüzünde insanlar çoğalmaya başladı, kızlar doğdu. İlahi varlıklar insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler. RAB, ‘‘Ruhum insanda sonsuza dek kalmayacak, çünkü o ölümlüdür’’ dedi, ‘‘İnsanın ömrü yüz…

Eski Antlaşma’nın İlahi Elçisi, İsa Mesih

  Eski Antlaşma’nın İlahi Elçisi, İsa Mesih[1] Çeşitli yazılar, Hristiyanlık öncesi Yahudiler arasında Eski Antlaşma’da yer alan Malak Yahve’ye (Gönderilen Yahve) dair çeşitli görüşler olduğunu doğrulamaktadır.[2]  Erken kilise döneminde Hristiyanlar[3] ve yüzyıllar boyunca imanlılar[4] Gönderilen Yahve’yi, Tanrı’nın doğası için ilahi bir kişilik olarak görmüşler ve bunu beden almadan önce Söz’ün (Logos) görünümü olarak açıklamışlardır. Eski…

Kiliseye Katılmak, Tanrı’nın Buyruğudur

  Son yirmi beş yılda gerçekleşen endişe verici gelişmelerden biri, genç yetişkinlerin kiliseden uzaklaşmasıdır. Kilisede büyüyen, ebeveynleriyle birlikte ibadet hizmetlerine katılan ve gençlik gruplarına üye olan yetişkinlerin bile yüzde 70’i kiliseden uzaklaşma eğiliminde. Bunun birçok nedeni olabilir. Öncelikle, üniversiteye gitmek için evlerinden ayrılan gençler kendilerini rahat hissedecekleri bir kilise bulmakta zorlanabilir. Ayrıca kampüs ortamı, manevi…

Ateizmde Ahlak Sorunu

  Bu makalede şu soruya değineceğiz: İnancın olmadığı bir evrende nesnel ahlak mümkün olabilir mi? Ateistler genellikle bunun olamayacağını iddia ediyor. Ateizme göre, nesnel ahlak bir yanılsamadır. Ancak ahlaki deneyimin gerçekliği nedeniyle, birçok ateist filozof natüralist bir açıklama sunmaya çalışıyor. Ateistler bu nedenle zor bir seçimle karşı karşıyadır: Ateizmi kabul etmek ve ahlakı reddetmek veya…

Kilise Tarihinin Babası Eusebius Kimdir?

  Birçok kişi Sezareli Eusebius’u, ‘Kilise Tarihinin Babası’ olarak tanımaktadır. Ancak erken kilise dönemi tarihçisi Robert M. Grant, şu soruyu sordu: ‘‘Kilise Tarihinin Babası, tarih mi yazdı?’’ Yahudi tarihçi Doron Mendels, Eusebius’un Kilise Tarihi’ni bir ‘medya devrimi’ olarak tanımlamaktadır. Başka bir yazar ise Eusebius’un ‘bir tarihçiden ziyade bilgi aracısı’ olduğunu belirtir. İmparator I. Konstantin’i ‘Tanrı’nın…

Diriliş: Efsane Mi, Tarih Mi?

  Hristiyanlık inancının en önemli unsuru, İsa’nın dirilişi hakkındaki görüştür. Pavlus, Korint’teki Hristiyanlara şöyle yazar: “Mesih dirilmemişse, bildirimiz de, imanınız da boştur.” (1. Kor. 15:14) Bu ifade ne demek? Pavlus’a göre; eğer İsa dirilmediyse, o zaman Mesih inancı diye bir inanç olamaz. Eğer İsa dirilmediyse, hem Pavlus’un, hem de havarilerin, Tanrıyla ilgili tanıklığı da yalan…

İsa’nın Ölümüne İlişkin Tarihsel ve Arkeolojik Bilgiler

  Pilatus Yazıtı Günümüzde İncil’in tarihselliği sürekli sorgulanmaktadır. Geçen yüzyıl boyunca Orta Doğu’da yapılan kazılarda, İncil’in tarihsel verilerini teyit eden birçok keşif yapılmıştır ve bu bulgular küçümsenemez niteliktedir. Bunlardan biri Pilatus yazıtıdır. 1961 yılında İtalyan arkeolog Antonio Frova, Sezeriye tiyatrosuna giden merdivenlere konulan bir yazıt parçasını keşfetti. Yazıt, Latincede “Pontius Pilatus, Yahudiye Valisi, Sezeriye halkının…

İsa’nın Hizmet Hayatına İlişkin Tarihsel ve Arkeolojik Bilgiler

  Birinci Yüzyıl Celile Teknesi Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı” (Matta 13:2-3). İncil’de balıkçı olan havarilerin ve Taberiye gölü çevresinde hizmet eden İsa’nın, en fazla kullandığı ulaşım metodu tekneydi. İsa’nın fırtınayı yatıştırması veya balık yakalama mucizesi gibi birçok mucize…

İsa’nın Doğumuna İlişkin Tarihsel ve Arkeolojik Bilgiler

  Mesih ne zaman doğdu? Her sene 24 Aralık akşamı, İsa’nın doğuşunu kutlamak için kiliseler dolup taşar, milyonlarca Hristiyan ilahi söyleyip, dualar okur. Fakat tarihi verilere baktığımız zaman, İsa’nın 25 Aralık’ta doğduğuna ilişkin hiçbir kanıt yoktur. İncil, Mesih İsa’nın doğduğu tarihe ilişkin hiçbir bilgi vermez. Peki, o zaman neden 25 Aralık seçilmiştir? İsa’nın doğduğu tarihi…

İsa: Zeitgeist ve Mitoloji

  Bircönceki bölümde yer alan tarihi verilere rağmen, başta Zeitgeist belgeseli olmak üzere birçok kuşkucu eser, İsa’nın efsanevi bir figür olduğunu iddia etmekten çekinmez. Bu kişilerin en çok başvurduğu iddialardan biri, İsa anlatısının aslında Mısır mitolojisindeki Horus’tan veya Zerdüştlükteki Mitra karakterinden kaynaklandığı iddiasıdır. Zeitgeist belgeselinin sunduğu iddialara göre, Horus ve/veya Mitra: Bakire İsis’ten doğdu; 25…

İncil Dışı Tarihi Kaynaklarda İsa’nın Kimliği

  Günümüzde, İncil’i okuyan her kişi, İsa’nın ölümü ve dirilişi ile ilgili bir takım bilgiler edinir. Peki, acaba bu bilgiler doğru mudur? İsa gerçekten Vali Pilatus döneminde idam edilmiş midir? Hristiyanlar başlangıçtan beri İsa’ya bir ilah olarak tapmışlar mıdır? İsa ile ilgili birçok iddia vardır. Kimi der ki, hiç var olmamıştır ve aslında bir mittir.…

Erken Dönem Kilisesi ve Salgınlar

  M.S. 165 yılında, Marcus Aurelius’un hükümdarlığı sırasında, Roma İmparator- luğu yıkıcı bir salgın tecrübe etti. Bazı tıp tarihçileri bu salgını batıdaki çiçek hastalığının ilk ortaya çıkışı olarak yorumluyor. Gerçekten ölümcül bir salgındı ve 15 yıl içine imparatorluk nüfusunun çeyrek ila üçte birini öldürdü! Daha sonra, M.S. 251’de yeni yıkıcı bir salgın, kırsal alanları da…

İsa’nın Tanrılığına İlişkin Yanılgıları Reddetmek

  Üniteryenizm (veya Socianizm)1, Üçlü Birliği reddeden teolojik bir harekettir. Üniteryenler, İsa’nın Tanrı olmadığını, sadece bir insan olduğunu iddia etmektedir. Kutsal Kitap’ın da Üçlü Birlik öğretisini reddettiğini iddia eden üniteryenler, Hristiyanları inancı saptırmakla suçlamaktadır. Elbette Kutsal Kitap’ta tek Tanrı inancı vardır (Yas. 6:4, Mar. 12:29). Bununla birlikte teslis karşıtı olanlar tek Tanrı inancını (monoteizm), Tanrı’nın…

Önemli Eski Antlaşma Figürlerini Mesih’e Uyarlamak İçin Örnek Vaka Olarak İbraniler 2:13’te Alıntılanan Yeşaya 8:17–18

  Bundan yola çıkarak vardığı sonuçlara katılsak da katılmasak da, Peter Enns’in şu ifadesinin doğruluğundan şüphe yoktur: “Yeni Antlaşma yazarları birçok yerde Eski Antlaşma’yı kullanarak bize tuhaf gelen şeyler yapar.”1 Konunun muhafazakar uzmanları iki seçenekle karşı karşıyaydılar: Kutsal Kitap’a kendi ‘standartlarını’ dayatmak ya da Kutsal Kitap yazarlarının varsayımlarını benimsemeye çalışmak. Kutsal Kitap’a yirmi birinci yüzyıl…

Teslis Karşıtlarının Yaşadığı Mantık Sorunu

  Üniteryenler, bazı Teslis karşıtı sapkınlar, İsa’nın beden almış olarak Yehova Tanrı olamayacağını, çünkü Kutsal Kitap’a göre İsa Mesih’e gökte ve yeryüzünde tüm yetkiyi veren ve tüm isimlerin üzerinde olan adı verenin, Baba olduğunu ilan ediyorlar. (bkz. Mat. 28:18; Flp. 2: 9-11). Tanrı’nın sözü olan Kutsal Yazılara göre Oğul’un kendi içinde sahip olduğu yaşam ve…

Eski Antlaşma’daki Tipolojinin Temelleri Üzerine Bir Çalışma

  Uzun yıllar boyunca Eski Antlaşma’nın tipoloji çalışmaları büyük ölçüde göz ardı edildi, alegorik ve yanlış yorum olarak görülüp dikkate alınmadı. Ancak son on ya da yirmi yıla ait teolojik literatürün açıkça gösterdiği üzere Kutsal Kitap teolojisinin yeniden canlanmasıyla bu alana yönelik yeni bir ilgi doğdu.1 Ama sıklıkla alegoriye meyil ettiği için birçok Hristiyan uzman…

Mesih’in Çekeceği Acılar ve Acıların Ardından Gelecek Yücelik: Yeşaya 53 Üzerine Bir Yorum

  Bilgin bir yazarın şu gözleminde gerçeklik payı vardır: “Bu büyük peygamberlikte Mesih’ten önceki günlerde tam olarak anlaşılamayan, ancak hem İnsan Oğlu hem de Tanrı Oğlu olanın acıları, ölümü, dirilişi ve yüceltilmesi ile çözülmüş bir muamma (gizem) vardır.” 1 Bu nedenle Talmud ve Hahamlara ilişkin Midraşim’de Rabbiler (hahamlar) tarafından ileri sürülen çeşitli yorumlarda çok fazla…

İsa, Ölümünün Ardından Cehenneme Gitti Mi?

  ‘‘Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı’’ (Mar. 15:46). İsa’nın öldüğünü hepimiz biliyoruz. Luka 23:46, ‘‘İsa yüksek sesle, ‘‘Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum!’’ diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi’’ der. Ölümünden sonra ne oldu? Bedeninin mezara konulduğunu biliyoruz, peki ruhu…

Polikarp’ın Şehitliği

  Hristiyanlar, tanrılara kurban vermek gibi putperest uygulamaları reddetmesi nedeniyle Roma İmparatorluğu’ndaki halk ve yöneticiler tarafından nefret ediliyordu. İnancını inkar etmeyi reddeden Hristiyanlar, ölüm cezalarına maruz kaldı. İsa’nın öğrencilerinden birçoğu inançları uğruna yaşamını feda etti. MS 160 civarında İzmir (Symrna) Kilisesi’nin piskoposu Polikarp şehit edildi. Yaşam öyküsü, görgü tanıklarının bölgedeki diğer kiliselere yazdığı bir mektupta…

Tarihi Bir Kanıt Olarak Rabbin Sofrası

  Müslüman kardeşlerimizin İsa Mesih’in ölmüş olması gerçeğini ve ölümüyle gelen bereketleri anlayıp, kabul etmeyi reddetme konusundaki kararlılıkları kadar yürek burkan bir şey yoktur Tarihi bir Kanıt Olarak Rabbin Sofrası Müslüman kardeşlerimizin İsa Mesih’in ölmüş olması gerçeğini ve ölümüyle gelen bereketleri anlayıp, kabul etmeyi reddetme konusundaki kararlılıkları kadar yürek burkan bir şey yoktur. Sıklıkla ve…

Hristiyanlık ve Ateizm Üzerine Kısa Bir Bakış

  Hristiyanlıktaki doktrinlere ilişkin bazı kutlamalar, özellikle ateistlerin küçümseyici bakışlarına maruz kalmaktadır. Bu yazıda Hristiyanlığın ve ateizmin tuhaf hikayesi ele alınacaktır. Hristiyan Hikâyesinin Tuhaflığı Noel (Doğuş) hikâyesi, insani bakış açısına göre tuhaf görünebilir. Bakire genç bir kız hamile kalarak, Her Şeyi Yaratıcısı olan Tanrı’nın Oğlu’nu dünyaya getirir. Bebek, yoksulluk içinde doğar, gökte yıldızlar ve melekler…

Hristiyanlık Tarihinde Önemli Olaylar

  Aşağıdaki liste, çeşitli gruplardan uzmanlar aracılığıyla yapılan kapsamlı araştırmalara dayanmaktadır. Liste, kilisenin büyüleyici tarihine aydınlatıcı bir bakış açısı sunmaktadır. İsa Mesih ve Havarilerin Çağı 30: İsa Mesih çarmıha gerildi (Pentikost) 35: İstefanos şehit oldu ve Pavlus iman etti. 46: Pavlus, müjdeleme yolculuklarına başladı. 48: Yeruşalim Konsili bir araya geldi. 57: Pavlus’un Romalılara Mektubu 64:…

Ateizm ve Türleri Hakkında Rehber Bir Yazı

  Bazı şüpheciler Hristiyanları inançlarından soğutmak amacıyla çeşitli iddialarda bulunur. Doğru kabul ettikleri belgeleri sıralarlar ve teolojik kaynaklardan asılsız alıntılar yaparlar. Ardından İsa’nın Müjdesi’nin gerçek olamayacağı sonucuna varırlar. Bu tür bir deneyimi Hristiyanların çoğu yaşamıştır. Böyle zamanlarda onlara iddia ettikleri şeylerin yanlış olduğunu söylemek isteriz. Diğer bir senaryo ise şu olabilir: Ateist olduğunuzu düşünün. İyi…

Hristiyanlıkta Ahlak Felsefesi

  Tanrı’yı ​​ve komşularımızı sevmeyi amaçlayan Hristiyan etiği, Tanrı’nın Kutsal Yazılar’daki vahyine dayanır. Bir Hristiyanın en yüksek ahlaki görevi, ‘Tanrı’yı sev’ ve ‘Komşunu sev’ buyruğuna dayanır. Kutsal Yazılar, Hristiyanlar için aynı zamanda bir etik kaynağıdır. Bunun nedeni, Tanrı’nın nihai otoritemiz ve standardımız olmasıdır. Tanrı’nın kendisi iyiliktir. Hristiyanlar, Kutsal Yazılar’ı okuyarak Tanrı’nın karakterini tanıyabilir. Hristiyanlar etik…

Korkularla Mücadele Etmemize Yardımcı Olacak 3 Temel Gerçek

  Korku, karşılaştığımız en yaygın duygulardan biridir. Belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Başarısızlık, reddedilme, yalnız kalma, çatışma, ölüm, işsizlik ve hastalık gibi durumlar korkmamıza neden oluyor. Bu listenin sınırı bulunmuyor. Öte yandan sonuçları oldukça yıkıcı olabilir. Korku, Mesih’te sahip olmamız gereken sevinci, esenliği ve güveni kaybetmemize neden olur. Düşüncelerimizi Tanrı yerine olaylara sabitler. Fiziksel ve…

Kilise Tarihi, İnanç Savunuculuğuna Nasıl Yardımcı Olabilir?

  Kilisenin ilk yüzyıllarında Gnostisizm, Ariusçuluk ve Pelagianizm gibi sapkın öğretiler görüldü. Bu sapkın öğretilerin bazıları Hristiyanlık tarihi boyunca zaman zaman ortaya çıkmıştır. Örneğin, postmodernizmin ruhsallığa olan ilgisi, Hristiyanlığa karşı olsa da, ikinci ve üçüncü yüzyıllarda kilisede görülen Gnostisizm’e karşı verilen mücadeleyle birçok benzerliğe sahiptir. Tarihi süreçte Hristiyanların Gnostisizme karşı mücadelesi, günümüzde postmodern inanca karşılık…

İsa Mesih Barış Mı Getirdi, Yoksa Kılıç Mı?

  ”Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı! Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum! Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı,…

Sinoptik İnciller, İsa’yı Tanrı Olarak Tasvir Eder Mi?

  Bazıları Yuhanna’nın İsa’yı Tanrı olarak tasvir ettiğini, Sinoptik İncillerin (Matta, Markos ve Luka) ise İsa’yı sadece bir insan olarak tanıttığını iddia eder. Ancak tüm Müjde kitaplarını bir araya getirdiğimizde, İsa’nın hem Tanrı hem de insan olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Yuhanna, başlangıçta okuyucuların İsa’yı sadece bir insan olarak görmesini sağlar, ancak zamanla görüşleri gelişir. Yuhanna’da Mesih…

Yaratılış 1-11’de Anlatılanlar Mitolojiye Mi Dayanıyor?

  Dünya genelinde Yaratılış, İnsanlığın Düşüşü, Nuh Tufanı ve Babil Kulesi hakkında birçok anlatım bulunuyor. Kutsal Kitap’ın ilk bölümü olan Yaratılış’ta 1-11 bölümleri arasında anlatılanların mitolojik olaylara dayanıp dayanmadığı hakkında çeşitli şüpheler mevcut. Antik belgelerle karşılaştırıldığında Kutsal Yazıların eşsiz olduğu görülür. Aynı zamanda Kutsal Kitap, Tanrı’nın Sözü’nün kusursuz olduğunu vurgular (2.Ti. 3:16; 2.Pe. 1:21; Mez.…

Eski Antlaşma’nın Güvenilirliği

  Eski Antlaşma’nın güvenilirliği, tarihi kişilerin, gerçeklerin ve olayların doğruluğuna ve yazımı sırasında kişileri ve süreçleri açıklayışına odaklanır. Eski Antlaşma’nın güvenilirliğinden şüphe edenler mevcut. Ancak Eski Antlaşma, Yeni Antlaşma, antik Yakın Doğu tarihi ve arkeoloji tarafından desteklenmektedir. Bunların bir kısmı, tarihsel ayrıntılar için doğrudan kanıtlardır. Peki, Eski Antlaşma’yı kim, ne zaman yazdı? Yazımı sırasında hangi…

Neo Darwinizm İle İlgili Sorunlar Nelerdir?

  Evrime inanıyor musunuz? Bu soruya uygun yanıt, evrim kelimesinin anlamına bağlıdır. Stephen C. Meyer ile Michael Newton Keas, 2003 tarihli ‘The Meanings of Evolution’ makalelerinde, terimin altı farklı şekilde kullanıldığını açıkladı: 1- Zamana bağlı gerçekleşen değişim olarak evrim 2- Gen havuzundaki gen frekanslarının değişimi olarak evrim 3- Sınırlı ortak ata olarak evrim 4- Değişime…

İbrani Yazarlar, Yakın Doğu Mitolojisinden Etkilenmiş Olabilir Mi?

  Yüzyıllar boyunca, Batı’daki insanların büyük bir kısmı Kutsal Kitap’ı Tanrı’nın Sözü olarak kabul etti. Yaratılışı kusursuz ve etkileyici gördüler. Ancak 1800’lerin ortalarından itibaren bazı akademisyenler Tanrı Sözü’nün etkileyiciliğini reddetmeye başladı. Bu durum bazı mitolojik metinlerin keşfedilmesiyle gerçekleşti. Bazı şüpheciler, metinleri inceledikten sonra Kutsal Kitap’ın diğer yazılı eserlerle benzerliklerinin altını çizdi ve Tanrı Sözü’nün geniş…

Kutsal Kitap’ın Mitoloji Olmadığına Nasıl Emin Olabiliriz?

  Kutsal Kitap’ın Tanrı kaynaklı olması, onu yalnızca tüm kitaplar arasında benzersiz kılmaz, aynı zamanda dünyadaki tüm hazineler arasında da benzersiz kılar. Amerika Birleşik Devletleri’nin 16’ıncı Başkanı olan Abraham Lincoln, ‘‘Kutsal Kitap, Tanrı’nın bir kişiye verdiği en iyi armağandır’’ dedi. Gerçekten öyle. Tanrı, günahkâr insanlıkla ilgili ebedi planını açıkladı. Ancak milyonlarca kopyası dünya geneline dağılmış…

Müjdeleme Konusunda Elçilerden Öğrenebileceğimiz 10 Şey

  Müjdeleme konusunda erken Hristiyanlık dönemindeki uygulamalardan bazılarını tekrarlayamayız. Örneğin, İsa küçük kasabalara ve köylere odaklanarak kalabalıklardan uzak durdu. Genellikle Yahudilerle bir araya geldi. Petrus’un erken Hristiyanlık dönemindeki ve Onikiler çemberindeki yetkisi, kilisenin müjdeleme faaliyetleri konusunda model oluşturamayabilir. Pavlus’un vaaz konusundaki yaklaşımları çoğu Hristiyan için anlaşılmaz olabilir. Bununla birlikte, Petrus ve Pavlus’un müjdeleme çabaları bizlere…

Yeni Antlaşma Kanonuyla İlgili Yanlış Bilinen 10 Şey

1. Yanlış : “‘Kanon’ Sözcüğü Sadece Sabit, Kapalı bir Kitaplar Listesini İfade Eder” Graham Stanton isabetli bir şekilde şu gözlemi yapmıştı: “Hem Eski hem Yeni Antlaşma kanonunun ortaya çıkışıyla ilgili tartışmalarda tanımlar son derece önemlidir ama şeytan ayrıntıda gizlidir.”[1] Gerçekten de birinin kanonu nasıl tanımladığı, onun kanonla ilgili vardığı tarihsel sonuçları belirler; özellikle de tarihiyle…

İsa Mesih Neden Öldü?

  1-Acımızı ve kederimizi üstlenmek için öldü (Yşa. 52:14, 53:3-4). Tanrı, acılarımızın ve kederimizin farkındadır. O acılarımızda bizden uzak değildir. Acı çekmenin nasıl bir durum olduğunu bilir. Çünkü biricik Oğlu olan İsa acı çekti. Yeşaya peygamber, bizlere sadece günahlarımızın değil, aynı zamanda günahlarımızdan kaynaklanan sonuçların da İsa Mesih’e yüklendiğini öğretir. Elie Wiesel tarafından yazılan Night…

Eski Antlaşma Döneminde Tanrı Soykırımı mı Emretti?

  Yeşu kitabında Tanrı, İsrail’e vaat edilen topraklara ulaşmaları için Kenanlıları öldürmesini emreder. Yargısını gerçekleştirmek isteyen Tanrı, yıkıcı bir savaş emretti. ‘Tanrı, soykırımı nasıl emredebilir’ sorusuna doğru ilerlerken, Tanrı’nın adaleti ve merhametiyle ilişkili Hristiyan dünya görüşünü dikkatlice düşünmek gerekir. 1- Her şeyin yaratıcısı ve insanlığın hükümdarı olarak Tanrı, tüm halklar ve yerler üzerinde mutlak mülkiyet…

Efendimiz mi, Kölemiz mi?

  Galatyalılar 5:13-26 ayetleri, Kutsal Ruh’un meyvelerinin hayatımızda nasıl oluştuğunu anlatır. Ruh’un Kutsal Yazılar aracılığıyla gelen dürtüsüyle oluyor. Ruh’un meyveleri en açık şekilde, başkalarıyla olan ilişkilerimizde görülür. Bu meyvelerden biri, özdenetim, başkalarıyla ilişkilerimizde dilimizi, duygularımızı, zamanımızı, kararlarımızı v.s. nasıl kullandığımızda görülüyor. Özdenetim, ruhsal önderin ayırt edici özelliklerinden biridir. Özdenetim için Ruh’un gücüne muhtaç olduğumuz alanlardan…

Kutsal Kitap Nasıl Oluştu? Tanrı’dan Gelmiş Başka Sözler Var Mı?

  Her insan Tanrı’dan kesin ve net bir bildiri almak ister. Şeytan da hiç kimsenin Tanrı’dan kesin bir söz olduğunu bilmediğinden emin olmak ister. Kutsal Kitap diye adlandırdığımız kitabın Tanrı’nın sözü olduğundan emin olabilir miyiz? Kanon doktrini, bu konuyu enine boyuna düşünmemize yardımcı olur. “Kutsal Kitap’ın 66 kitapçığının Tanrı’nın gerçek sözleri ve Tanrı’nın tek gerçek…

Kutsal Kitap’ın Dünya Görüşünün ve Tarih Anlayışının Eşsizliği

  Hristiyanlar, Kutsal Kitap’ın dünya edebiyatında emsalsiz bir konuma sahip olduğunu öne sürerler. Kendi döneminde olan diğer kültürler ile kıyaslanınca Kutsal Kitap’ın anlatıları, düşünce tarzları ve değerleri bambaşka görünür. Ancak günümüzdeki daha liberal kesimler İsrailoğullarının dininin sadece semavi dinlerden biri olup oluşumunun evrimsel mekanizmalarla açıklanabileceğini varsayar.[1] Burada özellikle İsrail’in, Kenanlıların ve Babil inançlarının edebi yapıtlarının benzerlikleri…

Kötülük Nasıl Başladı? Şeytan’ın Düşüşünün Gizemi Üzerine

  Neden Şeytan diye bir şey var? Neden adı suçlayıcı, iftiracı anlamına gelen, “bütün dünyayı saptıran” (Va. 12:9), “bu dünyanın egemeni” (Yu. 12:31; 14:30; 16:11), “bu çağın ilahı” (2. Kor. 4:4), “havadaki hükümranlığın egemeni” (Ef. 2:2), “cinlerin önderi Baalzevul” (Mat. 12:24) olan “şeytan” diye bir varlık var? Onun günah işlemesi nereden çıktı? Yahuda ve 2. Petrus mektupları…

Dünyaya Nasıl Bakılır?

  “Dünya görüşü, dünyada yol bulmamıza yarayan düşünsel bir harita gibidir.” “Herhangi bir düşünce sisteminin temellerini sorgulamayı sürdürdüğünüzde belirli bir başlangıç noktasına varırsınız. Kendiliğinden var olan bir şeyin, yani her şeyin kaynağı olan mutlak gerçekliğin kabul edilmesi gerekmektedir… Her düşünce sistemi belirli bir temel ilkeyle başlar. Tanrı’yla başlamıyorsa, yaratılışın bir boyutuyla başlayacaktır…” — Nancy Pearcey…

Dünyanın ve Tarihin ‘Çözülememiş’ Sorunu Irkçılık (Ayrımcılık)

  İnsan “Tanrı’nın benzeyişi” olarak yaratılmıştır (Yar. 1:26-27; Mez. 8:5-8). İnsanlar Tanrı’nın iyi ve bilge planının ürünüdür. Tanrı’nın yarattığı insan, bütün yaratılış gibi, “çok iyiydi” (Yar. 1:31). Buradaki “iyi” kelimesi hem nicel hem de nitel bakımdan insanın eksiksiz, Tanrı’nın yaratma amacına uygun olduğunu gösterir. Irkçılığı (ayrımcılığı) şöyle tanımlayabiliriz: Herhangi birini (olumsuz ya da olumlu bir amaçla)…

Diyognetus’a Mektup

  Bu mektup muhtemelen Hıristiyanlığın İncil’den sonraki ilk savunmasıdır.[1] Mektubun yazarı bilinmemektedir; mektupta geçen Grekçe sözcük mathetes özel ad değildir, “öğrenci” (“Elçilerin öğrencisi” olarak çevirisi yapılmıştır) anlamındadır. Mektubun Justinus’a ait olduğu düşünülmüş, ancak bu savı destekleyen inandırıcı bir delil bulunamamıştır.[2] Alıcısı da kesin olarak bilinmemektedir. Roma İmparatoru Markus Aurelius’un Diyognetus adlı bir eğitmeni vardı, ama büyük ihtimalle mektup…

Noel, Bir Pagan Geleneği Mi?

  Romalılar, 17 Aralık’ta başlayıp 7 gün güren Saturnalia adlı kış festivalini kutlardı ve Satürn onuruna Saturnalia festivallerine katılırlardı. Kış gündönümünün sonunu kutlamak için Roma İmparatoru 25 Aralık’ı Sol Invictus (Fethedilmemiş Güneş) olarak belirledi. Kilise, Hristiyanlığın Romalılar arasında daha kolay benimsenmesi için bu tarihleri seçerek İsa Mesih’in doğumunu 25 Aralık olarak belirledi. Hikâyenin doğruluğu konusunda…

Doğuş Hikayesi Hakkında En Popüler 5 Yanılgı

  Doğuş Bayramı (Noel) döneminde İsa Mesih’in doğuşuna ilişkin hikayeyi farklı şekillerde duyuyoruz. Doğuş sahneleri, TV şovları, hikaye kitapları, resimler ve yarışmalar aracılığıyla hatırlıyoruz. O kadar sık duyuyoruz ki, İsa Mesih’in doğuşuna ilişkin hikayeyi tamamen bildiğimizi düşünüyoruz. Oysa ki, bu konuda birçok yanılgı bulunmaktadır. İşte en popüler 5 yanılgı şunlardır: 1. Yemliğin Üzerinde Yıldızın Varlığı…

Soykırımlardan Tanrı mı Suçlu?

  Kamboçya, Ruanda, Bosna Hersek ve Darfur’da gerçekleşen soykırımda, toplu katliamlar gerçekleşti. Yaşananlar tarihin korkunç trajedi örneklerindendir. Bazı eleştirmenler bu konuda Tanrı’yı sorgulamaktadır. Yasa’nın Tekrarı 20:17’de, Tanrı’nın yerel halkı yok etmek istemesi nedeniyle soykırımın suçlusu olarak Tanrı’yı görmektedirler. Hatta daha da ileriye giderek Tanrı’yı Adolf Hitler ile kıyaslayanlar bile mevcut. Bu oldukça zor ve karmaşık…

Tim Keller Bağışlamanıza Yardım Etmek İstiyor

  Bağışlama, soyut anlamda ne kadar harika olsa da, birçokları için oldukça zor bir karardır. Tim Keller, ‘Neden Affetmeliyim ve Nasıl Affedebilirim?’ başlıklı kitabında bağışlamayı kavramanın anahtarının, Mesih’in çarmıhı aracılığıyla Tanrı’nın bağışlamasına işaret ettiğini göstermektedir. Öte yandan kötülüğün ve adaletsizliğin hâkim olduğu bir dünyada bağışlamak, saçmalık olarak görülebilir. The Gospel Coalition’ın kurucu ortağı olan Tim…

Ahlak ve Din: Kantçı İki Argüman

  Ben bu makalede, ahlaken iyi bir hayat sürme teşebbüsünü Tanrı inancıyla bağlantılandıran iki argümanı ele alacağım. Her iki argüman da Kant‘a aittir ve her ikisi de Religion within the Boundaries of Mere Reason adlı eserin ilk kısmında yer alır; birincisi, bu metnin başında ve ikincisi ise sonunda. Her biri biraz değişiklik gerektirmesine rağmen, ben…

İslam Düşüncesinde Vahiy:  Konusal Bir Analizi

              “Müslümanlar Kur’an’ın vahyedildiğine inanırlar.”[1] Bu ifade bir yönüyle basittir ve aynı zaman incelenmeye layık olan derin bir ifadedir.  Montgomery Watt, Modern Dünyada İslam Vahyi kitabında vahiy hakkındaki tanımlaması bu sözlerle başlar; İslam ilahiyatı da yaklaşık 1500 sene boyunca bu kavramın dinsel ve felsefi boyutlarını geliştiriyordur.  İslam tarihi boyunca birçok teolojik ve felsefi sistemler…

İsa: Tanrı ve İnsan

  Hıristiyanlığın enkarnasyon (beden alma) doktrini, İsa Mesih’in insan bedeni almış Tanrı olduğunu söyler. İsa gerçekten Tanrı olduğu gibi gerçekten insandı. Bakire Meryem’den doğdu; bu da İsa’nın ana rahmine doğaüstü bir şekilde düşmesine karşın doğumunun tamamen doğal olduğu anlamına gelir. İsa beden almış Tanrı olduğu için annesi Meryem de ilk Hıristiyan inanç bildirgelerinde “Tanrı’nın Annesi”…

Antik Taş, Çin’in Hristiyanlıkla Karşılaşmasına İşaret Ediyor

  Bu yılın başlarında bilim insanları, Kara Veba’nın Kırgızistan, Kazakistan, Sincan (Çin) ve Özbekistan’dan geçen Tian Shan Dağları’ndan kaynaklandığını duyurdu. Bu iddia, 14. yüzyıldan kalma iki mezarlıktan çıkarılan kurbanlara yönelik DNA incelemesine dayanmaktadır. Bunlar iyi bilinen arkeolojik sit alanlarıdır. Mezar taşlarından birinde ise Nasturi Hristiyanlığına ilişkin Eski Uygurca metinler keşfedildi. Hristiyanlık geleneği büyük ölçüde Orta…

Augustin’in Anahtarı

  Birçok kişi Hippolu Augustin’in (354-430) erken kilise döneminin en önemli yazarı olduğunu kabul ediyor. Augustin, geriye çok sayıda kitap bırakmıştır. Yüzyıllar boyunca Batı Kilisesi, Augustin’in Hristiyan doktrini anlayışından yararlandı ve etkisi günümüzde bile devam etmektedir. Bahçede işittiği ‘Al ve Oku’ sesine kulan veren Augustin, Kutsal Kitap ile yakın bir ilişki kurdu. Hiçbir zaman Kutsal…

Kutsal Kitap Çalışması Üzerine Erken Dönem Bakış Açısı

  Kilise Babaları iki büyük soruyla karşı karşıya kaldı: ‘Kutsal Yazılar nedir?’ ve ‘Kutsal Yazıları nasıl okumalıyız?’ Neden İki Antlaşma Mevcut? ‘‘Bütün elçiler, iki halk arasında iki antlaşma olduğunu öğretti. Ancak her ikisinin de kaynağı tek ve aynı Tanrı idi. İlk antlaşma, sebepsiz, amaçsız veya tesadüfi bir şekilde verilmedi; imanımızın sağlam bir şekilde temellenmesi için…

Reform Hareketinin Temeli

  Bir insan Tanrı’nın önünde nasıl doğru sayılabilir? Başka bir deyişle, eğer Tanrı tümüyle adil ise, bir günahkâr günahlarından nasıl kurtulabilir? Martin Luther’i neredeyse delirme noktasına sürükleyen soru buydu. Ve sonunda onu, yalnız ve yalnızca Mesih’te, yalnız ve yalnızca iman aracılığıyla, yalnız ve yalnızca lütufla bir kurtuluş müjdesini yeniden keşfetmeye sürükleyen soru da buydu. Beş…

Anadolu Hristiyanlarının Öyküleri

  Tanzimat Döneminde Din Değiştirme Olayları Trabzon, Gümüşhane ve çevredeki Tonya, Çaykanc, Maçka ve Torul kasabalarının dağlık kısmında 1650 yıllarında Türkçe konuşmayan ama Lazca, başka bir deyişle Rumca konuşan binlerce kişi vardı. Bunlar, “gizli din taşıyan” Hristiyanlardı. Osmanlı İmparatorluğu’nda 200 yıl Hristiyan inancını hep gizli taşıdılar. Bu son derece tehlikeliydi.[1] Açığa çıkması durumunda ölümle sonuçlanırdı.…

Ezgiler Ezgisi, Kutsal Kitap İçin Fazla Mı Müstehcen?

  Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün! Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı. Ne güzel kokuyor sürdüğün esans, dökülmüş esans sanki adın. Kızlar bu yüzden seviyor seni. Ah, ne güzelsin, aşkım, ah, ne güzel! Peçenin ardındaki gözlerin güvercinler gibi. Siyah saçların Gilat Dağı’nın yamaçlarından inen keçi sürüsü sanki. Al kurdele gibi dudakların, ağzın ne güzel! Peçenin ardındaki yanakların…

Elçilerin İnanç Bildirgesi

  Augsburg İnanç Bildirgesi, Gallican İnanç Bildirgesi, Belgic İnanç Bildirgesi, Westminster İnanç Açıklaması ve Kısa İlmihal, İkinci Londra Baptist İkrarı ve Dort Kanonları. Bu tarihi inanç bildirgelerinin ortak noktası nedir? Cevabı, her birinin kökünün Elçilerin İnanç Bildirgesi’ne dayanmasıdır. İmanın On İki Maddesi olarak da bilinen Elçilerin İnanç Bildirgesi, yaklaşık bin yıllık kilise tarihi boyunca dile…

Yeni Antlaşma Kanonuyla İlgili Her Hristiyanın Bilmesi Gereken 10 Temel Gerçek

  Gerçek 1: Yeni Antlaşma Kitapları Elimizdeki En Erken Tarihli Hristiyan Yazılarıdır Bu yeni blog dizisi konunun uzmanı olmayan inanlıların Yeni Antlaşma kanonuyla ilgili bazı temel gerçekleri öğrenmeleri için hazırlandı. Şüpheci veya meraklı bir arkadaşla sohbet ederken faydalı olabilecek bu gerçeklerden ilki o kadar basit ki genelde gözardı edilir. Bu, Yeni Antlaşma kitaplarının elimizdeki en…